سرای دانش

شرح فعالیت های پایه دوم در روز سه شنبه 22 مرداد

مجموعه فعالیت های پایه دوم دبستان پرسش در 22 مرداد ماه 1398

شرح فعالیت های پایه دوم دبستان پرسش در روز سه شنبه 22 مرداد ماه 98

 

آزمون صبحانه راس ساعت 8 برگزار شد. دانش آموزان با شوق و علاقه به سوالات آزمون پاسخ دادند.

زنگ اول فارسی:  دراین زنگ تمرینات کتاب تابستان حل شد.

زنگ دوم ریاضی: در این زنگ از دانش آموزان خواسته شد عددهای دورقمی را با 3کارت بسازند و همچنین تمارین مرتبط در کتاب تابستان حل شد. الگوی ساعت در انتهای کلاس با دانش آموزان کار شد.

زنگ سوم کاردر کلاس:  امروز تمرینات ریاضی از کتاب تابستان را رفع اشکال کردیم که دانش آموزان با کمک پشتیبان خود حل کردند.

زنگ چهارم زبان : در کلاس خانم سپاسگزار در سطح First2  دانش آموزان ابتدا مرور مباحث قبلی انجام شد سپس کاربرگ حیوانات به دانش آموزان داده شد.

زنگ پنجم ورزش: بازی پانتومیم با معلم ورزش انجام شد.

دبير : خانم صبا تشهیر جمال

پشتيبان : خانم زهرا قندهاری