سرای دانش

ساعت زبان آموزي پيش دبستان پرسش 22 مرداد ماه ٩٨

بازي با كلمات در ساعت زبان آموزي

بازي با كلمات در ساعت زبان آموزي

هدف: تلفظ و اداي درست حروف و درك كلماتي كه با حروف مد نظر شروع مي شوند.

شرح فعاليت: بچه ها كلماتي با حروف اول مشابه را پيدا وتكرار كردند و به صورت غير مستقيم وبا ساخت بعضي از شكل ها با خمير بازي و به كمك تصوير سازي حروف را در ذهن تثبيت كردند.

در نتيجه اين فعاليت دختران عزيزمان با حروف "خ"و "ميم" از طريق بازي با كلمات اشنا شدند.

 

دبير:خانم زهره خوب بخت

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي