سرای دانش

ساعت بازي رياضي پيش دبستان پرسش 22 مرداد ماه ٩٨

بازي تاس و قدم ها و نی ها در زنگ بازی و ریاضی پیش دبستانی پرسش

بازي تاس و قدم ها

هدف: آموزش مفهوم تعداد و مفهوم مقدار

شرح فعاليت: در اين فعاليت يك تاس عدد داريم و يك تاس كه هر وجه آن تصوير يك حيوان است.

بعد از انداختن تاس ها،بازيكن بايد به تعداد عددي كه تاس نشان مي دهد، به شكل حيواني كه تاس حيوان نشان مي دهد قدم بردارد.مثلا دو قدم مورچه اي ،٦ قدم فيلي.

در طي اين فعاليت بچه ها مفهوم تعداد و مقدار را فرا گرفتند.

بازي با ني در ساعت بازي و رياضي:

در اين فعاليت تعدادي ني به صورت نا منظم روي زمين ريخته مي شود و دختران عزيزمان بايد سعي كنند يكي از ني ها را بدون اينكه بقيه تكان بخورد بردارد.

اين بازي موجب افزايش تمركز مي شود.

دبير:خانم زهره خوب بخت

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي