سرای دانش

کار در کلاس

در راستای شعار "درس هر روز را همان روز بخوانیم" و تثبیت آموخته‌ها در همان روز زنگ‌هایی در مدارس سرای دانش تحت عنوان زنگ‌های کار در کلاس طراحی شده است.

در راستای شعار "درس هر روز را همان روز بخوانیم" و تثبیت آموخته‌ها در همان روز زنگ‌هایی در مدارس سرای دانش تحت عنوان زنگ‌های کار در کلاس طراحی شده است. که در این کلاس دانش‌آموز به مطالعه دروس تخصصی تدریس شده همان روز و رفع اشکال آن می پردازد و مدیریت این کلاس بر عهده پشتیبان است. پشتیبانان برای این زنگ طرح و برنامه مشخصی دارند.

معمولاً این کلاس با بازیابی اطلاعات توسط دانش‌آموز آغاز می‌شود و پشتیبان سوالاتی (شفاهی یا کتبی) را برای آنها طرح می‌کنند و دانش‌آموزان با دانشی که دارند آنها را حل می‌کنند و اطلاعات خود را محک می‌زنند. سپس پشتیبان به صورت فردی یا گروهی به رفع اشکالات آنها می‌پردازد. در این کلاس ممکن است پشتیبان، دانش‌آموزان را به گروه‌های مختلف تقسیم کند و آنها به صورت گروهی سوالات را حل کنند و یادگیری مشارکتی داشته باشند. ممکن است به صورت انفرادی کلاس را برگزار کند و یا ممکن است از دانش‌آموزی برای ارائه و کنفرانس درس استفاده کند و...

در کار در کلاس تدریس توسط پشتیبان انجام نمی‌گیرد و باید مطالب تدریس شده، به تثبیت برسد.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

کار در کلاس
 
کار در کلاس
 
کار در کلاس