سرای دانش

قرابت معنایی در زنگ کار در کلاس

تهیه متن و عکس: محدثه کریمی پشتیبان یازدهم و دوازدهم انسانی

زنگ کار در کلاس می تواند یکی از بهترین زنگ های دانش آموزان در مدرسه باشد به شرط آنکه دانش آموزان بدانند دنبال چه چیزی هستند و این زنگ برای آنها مفید وایجاد انگیزه کند.
باتوجه به بررسی هایی که من درآزمون صبحانه انجام دادم به ضعف دانش آموزانم در درس قرابت معنایی که درکنکور از اهمیت ویژه ای برخورداراست پی برده ام و سعی کردم ابتدا دانش آموزان را واقف به نقاط ضعف خود کنم و در کلاس های کار در کلاس جبران این درس را داشته باشم. جستجوی بیت های کلیدی از میان انبوه ابیات در شاعران مختلف کارساده ای نیست و پیدا کردن این ابیات احتیاج به تفکر و ممارست در کاردارد.
من در کانال اطلاع رسانی مدرسه سرای دانش ابتدا پیش زمینه ی ایجاد مطالعه ی بیت های مشترک از لحاظ مفهومی را ایجاد کردم و یک سری سوالات را طراحی کردم و به دانش آموزان دادم که با استقبال دانش آموزان روبه رو شد. در زنگ کار در کلاس به تحلیل آزمون قرابت معنایی پرداختیم و از روش بارش ذهنی استفاده کردم که خود باعث مشارکت دانش آموزان در تحلیل تست های قرابت معنایی شد.

قرابت معنایی در زنگ کار در کلاس