سرای دانش

برگزاری جلسه شورای دبیران دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

برگزاری جلسه شورای دبیران آموزگاران دوره دوم دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد

جلسه شورای دبیران آموزگاران دوره دوم دبستان واحد سعادت آباد در روز دوشنبه 11 شهریورماه با رئوس زیر برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای دبیران دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد
  • تدوین چشم انداز یکساله سال تحصیلی
  • عدم ایجاد فضای خالی در کلاس درس
  • عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس های درس و کلا درس
  • اهمیت به تفاوت های فردی و شخصیت دادن به دانش آموز
  • هم افزایی و تبادل تجربه همکاران به یکدیگر
  • ارتباط موثر با اولیا 
برگزاری جلسه شورای دبیران دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد
 
برگزاری جلسه شورای دبیران دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد