سرای دانش

اجرای کار در کلاس با روش بازیابی

تهیه متن و عکس: خانم حمیده حیدری گلریز

کار در کلاس یکی از ده ویژگی آموزشی مدارس سرای دانش است.

من به عنوان پشتیبان روش خاصی را برای زنگ های کار در کلاس خود در نظر دارم تابهترین نتیجه و بیشترین بازدهی را دانش آموزان دراین زنگ داشته باشند.

بازیابی یا بازخوانی؟!
براساس تحقیقات گسترده دانشگاهی، روش مطالعه بازیابی که روش جدید در مطالعه است باید جایگزین روش بازخوانی شود. درروش بازخوانی دانش آموز بارها جزوه را می خواند (در هر بار مطالعه) و همیشه زمانی محدود برای حل تمرین و سنجیدن وضعیت خود در مبحث مورد نظر دارد. در روش بازیابی، پیشنهاد بر این است که دانش آموزان قبل از شروع مطالعه یک امتحان از مبحث مورد نظر از خود بگیرند و با تصحیح آن مشخص کنند کدام بخش از آن مبحث را به خاطر دارند و کدام بخش را فراموش کرده اند، کدام بخش جزء نقاط قوت آنهاست و در کدام بخش با وجود چندین بار مطالعه هنوز هم ضعف دارند و متناسب با این شناخت مطالعه خود را آغاز  کنند.

اجرای کار در کلاس با روش بازیابی

درواقع روش بازیابی شناختی به دانش آموز از خودش می دهد (قبل از شروع مطالعه) و دانش آموز با توجه به آن شناخت مطالعه می کنند.
*روش بازیابی در واقع به مهارت فراشناختی دانش آموز نیز کمک می کند.
*روش بازیابی باعث مدیریت زمان و افزایش بازدهی مطالعه می شود.

چون روش بازیابی روشی سخت است و دانش آموز ترجیح می دهد ازهمان روش سنتی مطالعه (بازخوانی)استفاده کنند من این روش را در زنگهای کار در کلاس شروع کرده ام که هم کیفیت این روش را بررسی کنم و هم دانش آموز را با این روش انس دهم.

اجرای کار در کلاس با روش بازیابی