سرای دانش

یاد بگیرید زمانتان را مدیریت کنید

راهکارهایی جهت رویارویی با عوامل بیرونی اتلاف زمان

از بین عوامل مربوط به اتلاف وقت برخی عوامل به طور مستقیم به شخص مربوط نمی شوند، بلکه بیشتر محیط، اطرافیان و رویدادها آنها را به وی تحمیل می کنند. مدیریت خویشتن و مدیریت شدن به وسیله دیگران دو سر آن هستند که کاهش یکی، افزایش دیگری و افزایش یکی کاهش دیگری را در پی خواهد داشت.

یاد بگیرید زمانتان را مدیریت کنید

برای رویارویی با عوامل بیرونی اتلاف زمان، می توانید از راه های زیر کمک بگیرید:

1.گروه بندی افراد
زمانی را برای دیدار و صحبت با دیگران در نظر بگیرید و آنان را از این مسئله آگاه سازید. برای گفت و گوهای خود از پیش مهلتی را تعیین کنید، تا گذشت زمان غافل گیرتان نکند.

2.احترام به دیگران

 اعتماد و احترام شما به دیگران و زمانشان، سبب احترام و اعتماد آن ها به شما و زمانتان می شود. از هر دست بدهید از همان دست می گیرید.

3. توقع نداشتن از دیگران
انتظارهای دیگران را تا آنجا که می توانید برآورده کنید، اما از دیگران انتظاری نداشته باشید؛ چرا که این مسئله رشته مدیریت زمان را از دستتان خارج می کند. بدین ترتیب، زمان بسیاری را در انتظار برآورده شدن انتظارها یا فشار روانی حاصل از نتیجه نگرفتن آنها و از سرگیری کارها هدر می دهید. این اصل را اجرا کنید و از نتیجه آرامش بخش آن لذت ببرید.

4.رویدادها را مدیریت کنید
از بزرگ شدن مشکلات کوچک پیشگیری کنید. اقدامی سریع در رفع اشکالی کوچک در ماشین، ما را از گرفتاری های بزرگ بعدی نجات می دهد. «اولویت بندی در اقدام» را در نظر داشته باشید.
هر کس ممکن است سارقان زمانی ویژه خود داشته باشد. آنها را شناسایی کنید و به موارد بالا بیفزایید. سپس لیست عوامل اتلاف زمان را بررسی کنید و مواردی را که با آنها روبه رویید علامت بزنید. آنها را بر پایه اهمیت فهرست کنید و از میان بردارید.

یاد بگیرید زمانتان را مدیریت کنید