سرای دانش

آماده سازی کلاس و دفاتر دبستان ملک با کمک پشتیبان ها و معلم ها

با نزدیک شدن به اول مهر، دبستان ملک شروع به آماده سازی کلاس و دفاتر خود کرد.

نزدیک شدن به اول مهر یعنی تمام شدن تفریحات تابستانی و رسیدن زمان آماده سازی برای بازگشت به مدرسه.

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و لزوم تهیه ی دفاتر کلاسی شامل ثبت گزارش کلاسی، ثبت تکالیف روزانه، دفتر حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت نمرات آزمون صبحانه و دفتر هدف گذاری آزمون و ... پشتیبانان با توجه به کلاس های خود، اقدام به تهیه و تکثیر این دفاتر با همکاری یکدیگر کردند. 

این فعالیت ها در جهت شروع فعالیت های مربوط به سال تحصیلی جدید و آماده سازی کلاس ها می باشد که آماده کامل برای شروع سال تحصیلی جدید به دست آورند. 

این دفاتر شامل:

دفتر هدف گذاری آزمون: ثبت اطلاعات ترازی دانش آموزان در جهت برنامه ریزی و هدف گذاری برای آزمون های برنامه ای

دفتر ثبت نمرات آزمون صبحانه: ثبت روزانه نمرات آزمون صبحانه ی دانش آموزان هر کلاس می باشد.

دفتر حضور و غیاب: شامل وضعیت حضور اولیا در جلسه و حضور و غیاب روزانه دانش آموز می باشد.

دفتر ثبت تکالیف روزانه: شامل وضعیت چگونگی انجام تکالیف هر دانش آموز می باشد.

دفتر ثبت گزارش روزانه: گزارشی از فعالیت های روزانه هر کلاس به طور مجزا شرح داده می شود. 

بب