سرای دانش

شرح فعالیت های یکم مهر در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های یکم مهر ماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح فعالیت های یکم مهر ماه دختران گلم در پایه سوم

زنگ اول فارسی : مرور مطالب سال گذشته انجام شد. همچنین نکات دستوری سال گذشته مرور شد.

زنگ دوم قرآن : امروز اذان و اقامه در زنگ قرآن کارشد. همه ی دانش آموزان اذان واقامه را یکبار روخوانی کردند.

زنگ سوم هدیه های آسمانی : آستین های خالی از کتاب هدیه های آسمانی درس داده شد.

زنگ چهارم علوم: درس 1 از کتاب علوم توسط معلم تدریس شد همچنین دانش آموزان بازیابی این درس را انجام دادند.

زنگ پنجم زبان: دانش آموزان زبان داشتند که در سطح First 3 چند سوال وجواب را یادگرفتند از جمله Which grade are you in? و What do you do?

زنگ ششم : هنرو خلاقیت

پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

دبیر: خانم فاطمه ثاراللهی