سرای دانش

رنگ آمیزی روی بوم در زنگ هنر پایه پنجم دبستان پرسش

چگونه می توانیم خودمان یک طرح را روی بوم پیاده کنیم و آن را رنگ کنیم ؟

چگونه می توانیم خودمان یک طرح را روی بوم پیاده کنیم و آن را رنگ کنیم ؟

در زنگ هنر پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش دانش آموزان در کلاس های تابستانی با طراحی روی بوم و رنگ آمیزی آن با رنگ اکرلیک آشنا شدند و اول در مهرماه طرح جدیدی را شروع کردند..

دانش آموزان جدید نیز با کمک و راهنمایی دبیر روی بوم یک طرح کشیدند و با نحوه رنگ آمیزی آشنا شدند .

نام دبیر : خانم نگار رفاعی

نام پشتیبان :خانم شیوا آقادائی

رنگ آمیزی روی بوم در زنگ هنر پایه پنجم دبستان پرسش

رنگ آمیزی روی بوم در زنگ هنر پایه پنجم دبستان پرسش