سرای دانش

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر به تفکیک پایه

برنامه ی هفتگی کلاس اول:

برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98کلاس دوم:
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98
 
 
کلاس سوم یاس:
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98
 
کلاس سوم لاله:
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98
 
کلاس چهارم یاس:
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98
 
کلاس چهارم لاله :
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98
 
کلاس پنجم یاس:
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98کلاس پنجم لاله:
 
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98
 
کلاس ششم یاس:
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98
 
کلاس ششم لاله:
برنامه ی هفتگی دبستان سرای دانش الغدیر 99-98