سرای دانش

فعالیت های نهم مهرماه در پایه دوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز نهم مهرماه دختران گلم در پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز نهم مهرماه دختران گلم در پایه دوم دبستان دخترانه پرسش

زنگ اول فارسی : مرور درس کتابخانه ی کلاس ما انجام شد.

زنگ دوم هدیه های آسمانی : شعر زیبای نعمت های خدا خوانده شد و دانش آموزان به صورت گروهی این شعر را خواندند.

زنگ سوم ریاضی : دانش آموزان مبحث محورها را از کتاب درسی یاد گرفتند.

زنگ چهارم ورزش: دانش آموزان دراین زنگ در حیاط مدرسه بازی کردند.

زنگ پنجم زبان: دانش آموزان در این زنگ حروف I و J و K را یادگرفتند و توانستند مثال هایی از آن بیان کنند.

زنگ ششم کاردرکلاس : کتاب کار ریاضی(ریاضیدان کوچک) مبحث رسم محورها صفحات 16 و 17 حل شد.

دبیر : خانم  صبا تشهیر جمال

پشتیبان : خانم زهرا قندهاری

فعالیت های نهم مهرماه در پایه دوم دبستان پرسش

فعالیت های نهم مهرماه در پایه دوم دبستان پرسش