سرای دانش

شرح فعالیت های نهم مهر ماه پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز نهم مهرماه دختران گلم در پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز نهم مهرماه دختران گلم در پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

زنگ اول ریاضی : شمارش چند تا چند تا تدریس شد و کتاب کار حل شد.

زنگ دوم مطالعات اجتماعی : درس قبلی پرسیده شد همچنین"آیا ما مثل هم هستیم" هم تدریس شد.

زنگ سوم فارسی: کتاب نگارش حل شد.

زنگ چهارم کاردرکلاس : کاربرگ ریاضی مبحث شمارش چند چند تا حل شد.

زنگ پنجم زبان: دانش آموزان از کتاب Family 1 درس اول را یاد گرفتند.

زنگ ششم ورزش: بازی در حیاط مدرسه

دبیر : خانم  فاطمه ثاراللهی

پشتیبان : خانم زهرا قندهاری

شرح فعالیت های نهم مهر ماه پایه سوم دبستان پرسش