سرای دانش

آموزش محل زندگي ماهي ها در پیش دبستانی پرسش

ساعت هنر پيش دبستان پرسش سيزدهم مرداد ماه ١٣٩٨

آموزش محل زندگي ماهي

در طي اين فعاليت از دختران عزيزمان خواسته شد كه محل زندگي ماهي را به ما نشان دهند و سپس بعد از رنگ اميزي ماهي ها ،به وسيله قيچي براي ايجاد توانمندي در برش خطوط منظم انها را ترغيب نموديم.

و در نهايت كلاژ تنگ ماهي قرمز توسط دانش آموزانمان تهيه گرديد.

دبير:خانم نگار رفاعي

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي

آموزش محل زندگي ماهي ها در پیش دبستانی پرسش

آموزش محل زندگي ماهي ها در پیش دبستانی پرسش