سرای دانش

فعالیت های چهاردهم مهر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز چهاردهم مهرماه دختران گلم در پایه پنجم دبستان

شرح مجموعه فعالیت های امروز چهاردهم مهرماه دختران گلم در پایه پنجم دبستان

 گرفتن آزمون صبحانه

زنگ‌ اول ریاضی :

تمرین های کتاب ریاضی مبحث میلیارد در کلاس توسط دانش آموزان پای تخته حل شد و دبیر آن ها را رفع اشکال کرد .

زنگ دوم مطالعات :

دبیر از تک تک دانش آموزان درس یک و دو را پرسش کرد سپس درس سوم را تا صفحه ۱۳ تدریس کرد .

زنگ سوم فارسی :

دبیر از دانش آموزان درس جلسه گذشته را پرسش کرد و اشکال های دانش آموزان را رفع اشکال کرد . 

زنگ چهارم زبان

زنگ پنجم و ششم ورزش :

دانش آموزان به باشگاه رفتند و قواعد والیبال را آموزش دیدند و تمرین کردند .

نام دبیر ها : خانم ها ریاضی ، درخشان ، باباشاهی ، قربانی

نام پشتیبان : خانم شیوا آقادائی

فعالیت های چهاردهم مهر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش

فعالیت های چهاردهم مهر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش
 
فعالیت های چهاردهم مهر ماه در پایه پنجم دبستان پرسش