سرای دانش

فعالیت های چهاردهم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز چهاردهم مهر ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان

شرح مجموعه فعالیت های امروز چهاردهم مهر ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان

زنگ اول مطالعات اجتماعی: پرسش کلاسی و تدریس درس دوم .

زنگ دوم فارسی : رفع اشکال از کتاب پرتکرار فارسی.

زنگ سوم ریاضی : حل تمرین از کتاب کار ریاضی.

زنگ چهارم زبان 

زنگ پنجم و ششم ورزش : بازی والیبال در سالن ورزشی

نام دبیر ها : خانم ها ریاضی ، باباشاهی ، درخشان و رضائی

نام پشتیبان : خانم مهسا نقوی