سرای دانش

فعالیت های چهاردهم مهرماه در پایه سوم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز چهاردهم مهرماه دختران گلم در پایه سوم دبستان دخترانه پرسش

شرح فعالیت های امروز چهاردهم مهرماه دختران گلم در پایه سوم

گرفتن آزمون صبحانه

زنگ اول ریاضی : از مبحث ماشین سوالات کتاب درسی حل شد.

زنگ دوم علوم : درس 1 و 2 از دانش آموزان پرسش شفاهی شد.

زنگ سوم ورزش : امروز دانش آموزان نرمش و سپس ورزش کردند.

زنگ چهارم فارسی : روخوانی درس زنگ ورزش

زنگ پنجم زبان

زنگ ششم کاردرکلاس : در این زنگ چند سوال از درس جدید ریاضی(مبحث ماشین ورودی و خروجی) حل شد.

نام پشتیبان: خانم زهرا قندهاری

نام  دبیر: خانم فاطمه ثاراللهی