سرای دانش

فعالیت های پانزدهم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز پانزدهم مهر ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان

شرح مجموعه فعالیت های امروز پانزدهم مهر ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان

زنگ اول علوم: پرسش کلاسی و تدریس درس دوم تا صفحه ۱۶.

زنگ دوم هدیه های آسمانی : ادامه تدریس درس دو تا پایان درس صفحه ۱۷.

زنگ سوم هنر و خلاقیت : ادامه پروژه رنگ آمیزی روی بوم .

زنگ چهارم قرآن : ادامه تدریس درس دو تا پایان صفحه ٨

زنگ پنجم مهارت های زندگی: گفت و گو با دانش آموز در مورد راه های مقابله با عصبانیت

زنگ ششم زبان

نام دبیر ها : خانم ها توبک ،قربانی ، درخشان و رفاعی

نام پشتیبان : خانم مهسا نقوی

فعالیت های پانزدهم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش

فعالیت های پانزدهم مهر ماه در پایه ششم دبستان پرسش