سرای دانش

تهیه سالاد الویه با هدف دسته بندی مواد اولیه

تهیه سالاد الویه با هدف دسته بندی مواد اولیه آن در درس علوم

تغذیه سالم، تمام مواد غذایی مورد نیاز را در اختیار انسان می گذارد.

مواد غذایی که مورد نیاز بدن می باشند شامل کربوهیدرات ها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آب هستند.

کربوهیدرات ها و چربی ها به ما انرژی می دهند.

برای اینکه سالم باشیم به مواد غذایی نیاز داریم مانند : نان، ماکارونی، ذرت و برنج می توانند کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی را در اختیار ما قرار دهند.

به منظور درک بهتر شناخت مواد غذایی و برای تفهیم بهتر درس علوم و مبحث دسته بندی خوراکی ها،دانش آموزان مواد اولیه سالاد الویه را با هماهنگی قبلی به همراه آوردند و در ناهار خوری مدرسه دسته بندی هر کدام از مواد اولیه آن را نام بردند و فواید آن ذکر شد.سپس مواد آن را ، خود دانش آموزان ترکیب کردند .

دسته بندی خوراکی ها شامل غلات، پروتئین، چربی ها، ویتامین ها می باشد.

تهیه سالاد الویه با هدف دسته بندی مواد اولیه تهیه سالاد الویه با هدف دسته بندی مواد اولیه  پشتیبان : الناز مرادی   کلاس سوم