سرای دانش

املای ذهنی در زنگ فارسی پایه سوم دبستان پرسش

سنجش میزان قدرت حافظه و روخوانی دانش آموزان در درس فارسی

املای ذهنی در زنگ فارسی پایه سوم دبستان پرسش

املای ذهنی در زنگ فارسی پایه سوم دبستان پرسش

امروز خانم معلم برای یادگیری بهتر و تقویت حافظه ی دانش آموزان کلاس سوم، املای درس زنگ ورزش را به صورت املای ذهنی گفت. دانش آموزان مدادهای خود را روی میز می گذاشتند و خانم معلم برای آن ها جمله ای می خواند. آن ها در حافظه ی خود نگه می داشتند سپس در دفتر خود وارد می کردند. هدف از این فعالیت سنجش میزان قدرت حافظه و روخوانی دانش آموزان در درس فارسی است.

 

نام دبیر : خانم فاطمه ثاراللهی

نام پشتیبان : خانم زهرا قندهاری

 

املای ذهنی در زنگ فارسی پایه سوم دبستان پرسش

املای ذهنی در زنگ فارسی پایه سوم دبستان پرسش