سرای دانش

فعالیت های هفدهم مهر ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز هفدهم مهر ماه دختران گلم در پایه چهارم دبستان پرسش

گرفتن آزمون صبحانه از دانش آموزان

 

زنگ‌ اول ریاضی / کار درکلاس:

ریاضی: تمرین های کتاب کار در کلاس رفع اشکال شد .

 کار در کلاس : بقیه سوال های کتاب کار حل شد و سپس دانش آموزان برای آزمون ۱۹ مهر هدف گذاری کردند .

 

زنگ دوم هدیه های آسمانی :

دبیر و دانش آموزان به نمازخانه رفتند و ابتدا یک نقاشی از نمازخانه کشیدند و بعد آز آن دبیر طرز صحیح نمازخواندن را آموزش داد .

 

زنگ سوم فارسی :

هردانش آموز در نقش معلم به بقیه دانش آموزان املا گفت و خودشان تصحیح کردند .

 

زنگ چهارم مطالعات اجتماعی :

دبیر از دانش آموزان نمونه سوال های آمادگی آزمون ۱۹ مهر را به صورت امتحان گرفت و بعد آن ها را رفع اشکال کرد .

 

زنگ پنجم ریاضی :

دانش آموزان نمونه سوال های آمادگی آزمون ۱۹ مهر را در کلاس حل کردند و دبیر آن ها را رفع اشکال کرد .

 

دبیر : خانم ها مهشید ریاضی ، فاطمه باباشاهی ، سپیده درخشان

پشتیبان : خانم شیوا آقادائی

 

فعالیت های هفدهم مهر ماه در پایه چهارم دبستان پرسش

 

فعالیت های هفدهم مهر ماه در پایه چهارم دبستان پرسش