سرای دانش

گزارش کلاسی پایه پنجم

پایه پنجم ؛ نام پشتیبان: خانم مونا اردی خانی


🌺با سلام خدمت اولیای گرامی:
گزارش امروز دانش آموزان را به خدمت شما عزیزان میرسانم:

گزارش کلاسی پایه پنجم
🔔کار در کلاس فارسی: با زمان دادن به دانش آموزان کتاب کار را حل نمودند و سپس توسط پشتیبان با مشارکت دانش آموزان حل شد.


🔔رباتیک: بستن مدار LEDو آموزش مقاومتها

گزارش کلاسی پایه پنجم
🔔ریاضی: دبیر محترم خانم کریم مروری بر ضرب و تقسیم چکشی  برای دانش آموزان کردند. تمرین برای دانش آموزان حل کردند.


🔔نگارش: درس دوم فضل خدا صفحات ۱۲،۱۳،۱۴ به دانش آموزان زمان داده شد که حل کنند و سپس توسط دبیر با مشارکت دانش آموزان پاسخ های درست داده شد.

گزارش کلاسی پایه پنجم
🔔اجتماعی: حل کتاب کار اجتماعی صفحات ۱۷ و۱۸ توسط دبیر با مشهرکت دانش آموزان


🔔ریاضی: صفحه ۸ سوال ۴ و فعالیت سوالات ۱ و۲توسط دانش آموزان با نظارت دبیر محترم انجام شد.


✅نفرات برتر آزمون صبحانه:
رایان اسکویی
علی محمد اکبری
مانی امرائی
آرین جوکار
پوریا حکمتی
باربد دولت آبادی
علی نیکی پور
یاسین نعمت الهی