سرای دانش

کار در کلاس

متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد فلسطین

یکی از مهمترین و اصلی ترین ویژگی مدارس سرای دانش زنگ کار در کلاس است. دانش آموزان برای یادگیری درس هر روز همان روز میتوانند از این فرصت استفاده کنند و با مطالعه و مرور درس های زنگ قبل خود آموخته ها را در ذهن خود تثبیت کنند . 

کار در کلاس تماما با مشارکت دانش آموزان اداره میشود و پشتیبان به عنوان تسهیل گر در کلاس حاضر میشود. 

ابتدا فرصتی در اختیار دانش آموزان قرار داده میشود تا سوالات منتخب را حل کنند و سپس در پای تخته دانش آموز برای هم کلاسی های خود سوال را به طور کامل توضیح میدهد .

کار در کلاس
کار در کلاس
کار در کلاس
کار در کلاس
کار در کلاس