سرای دانش

بازیابی درس ریاضی کلاس هشتم

تهیه و تنظیم: زهرا غلامی مهردار پشتیبان پایه هشتم

بازیابی آموخته ها یکی از ۱۰ ویژگی برتر مدارس سرای دانش می باشد. نحوه بازیابی بدین گونه است که دانش آموزان ۱۰ الی ۱۵ دقیقه پایانی هر کلاس بدون دیدن جزوه و کتاب باید هرآنچه که دبیر مربوطه در کلاس تدریس نموده است را یادداشت کنند.
اهداف:
۱) باتوجه به بازیابی دانش آموز پشتیبان متوجه می شود که تمرکز دانش آموزان در سه بازه زمانی ابتدایی،میانی و پایانی چگونه بوده است.
۲) باتوجه به بازیابی، پشتیبان متوجه می شود که دانش آموزان در کدام قسمت مبحث تدریس شده اشکال دارند و یا یادگیری ناقص صورت گرفته است و با توجه به این امر با دبیر مربوطه درمیان گذاشته و در جلسه بعد به رفع اشکال از آن مبحث توسط دبیر انجام می شود.

 بازیابی درس ریاضی کلاس هشتم
فواید:
۱) دانش آموزان در همان روز متوجه میزان یادگیری خود در آن درس می شوند.
۲) با تکمیل کردن و رفع اشکالات آن توسط پشتیبان و دبیر دفتر بازیابی مانند یک جزوه کامل برای مرور سریع برای امتحانات می باشد.
۳) نوشتن بازیابی کمک می کند تا دانش آموزان تشویق شوند تا در تمام کلاس تمرکز کافی داشته باشند
۴) بازیابی آموخته ها اگر همراه با نوشتن مثال باشد، کمک به نحوه نگارش و همچنین انتقال مطالب دانش آموزان خواهد کرد.