سرای دانش

کار گروهی در زنگ املاء و انشاء

در روز شنبه مورخ 98/07/04 دبیر املاء و انشاء به کار گروهی در کلاس پرداخت.

در ابتدا با توجه به گروه بندی دانش آموزان، از سرگروه‌ها خواسته شد که در هر گروه تقسیم صفحات کتاب درسی را برای هر شخص تعیین کنند. دانش آموزان واژگانی را که ارزش املایی دارند و در آنها از حروف هم‌آوا (صدا) استفاده شده است، بر روی کاغذ نوشتند، این واژگان از هر دو کتاب فارسی و نگارش انتخاب شدند. سپس از هر گروه یک نفر انتخاب شد و برای آزمون کلاسی، در پای تخته حاضر شد. نهایتاً گروهی که کمترین اشتباه و غلط املایی را داشت انتخاب و تشویق و گروهی که بیشترین غلط املایی را داشت برای نوشتن واژه های دشوار املایی انتخاب شد.

حروف هم صدا در الفبای فارسی مشخص شدند و به صورت جداگانه دسته بندی و نوشته شدند و در مورد آنها توضیح داده شد. پس از تدریس املاء به شیوه‌ی فوق و آزمون گلاسی ـ گروهی کتابی که برای دانش آموزان این مقطع مفید و تأثیرگذار است، به عنوان تکلیف هفته بعد معرفی شد.

کتاب «شازده کوچولو» اثر آنتوان دوسنت ـ اگزوپری در کلاس معرفی شد و از دانش آموزان خواسته شد که در هفته بعد خلاصه ای کتبی در دو صفحه از این کتاب ارائه دهند و نظر خود را نیز در پایان خلاصه کردن داستان به صورت کتبی در مورد شیوه‌ی روایت و شخصیت‌های داستان، ذکر کنند تا نظرات دانش آموزان مورد نقد و بررسی گروهی قرار گیرد.

با تشگر از آقای ابوذر آبسته دبیر محترم درس املاء و انشاء متوسطه دوره اول

کار گروهی در زنگ املاء و انشاء

کار گروهی در زنگ املاء و انشاء
 
کار گروهی در زنگ املاء و انشاء