سرای دانش

مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیر

تاس های احساس

یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی و رفتاری ارتقاء ظرفیت روانشناختی افراد می‌باشد که از طریق آموزش مهارتهای زندگی جامه عمل می‌پوشد. مهارتهای زندگی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورند. پژوهش‌های متعدد و گسترده‌ای تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی را در پیشگیری از رفتارهای خشونت‌آمیز ، تقویت اتکا به نفس ، افزایش مهارتهای مقابله با فشارها و استرس‌ها ، برقراری روابط مثبت و مؤثر اجتماعی و ... نشان داده‌اند.

در زنگ مهارت های زندگی کلاس ششم یاس دانش آموزان به نوبت جلوی کلاس نشستند تا مابقی بچه ها ویژگی های اخلاقی دوستشان را گفتند.

سپس در مورد انواع احساسات از قبیل ترس،خشم،شادی، غم و.... صحبت شد .
enlightenedدانش آموزان تاس هایی با شکل های انواع احساسات درست کردند و به نوبت تاس ریختند.
سپس در مورد احساس اورده شده داستانی از تجربیات خود تعریف کرده و در مورد چگونگی کنترل آن احساس صحبت کردند.

مهارت های زندگی در سرای دانش الغدیرمهارت های زندگی در سرای دانش الغدیرمهارت های زندگی در سرای دانش الغدیرمهارت های زندگی در سرای دانش الغدیرمهارت های زندگی در سرای دانش الغدیر

پشتیبان : صبا تحریری فرد