سرای دانش

تحویل کارنامه مهرماه

ارائه کارنامه به اولیا به صورت ماهانه در مدارس سرای دانش

در مدارس سرای دانش در پایان هر ماه کارنامه ای از دانش آموزان به اولیا داده میشود که گزارشی از نتیجه امتحانات و میانگین نمرات آزمون صبحانه و عملکرد انضباطی دانش آموز است . 

همچنین طبق جلسه ای که همکاران پشتیبان با اولیا دارند مسائل درسی و آموزشی دانش آموز مورد بررسی قرار میگیرد. 

این امتحانات فرصتی است که دانش آموزان آموخته های خود را مورد ارزیابی قرار دهند تا بتوانند با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود برای امتحان میان ترم و پایان ترم آمادگی کامل را کسب کنند. 

تحویل کارنامه مهرماه
تحویل کارنامه مهرماه
تحویل کارنامه مهرماه
تحویل کارنامه مهرماه
تحویل کارنامه مهرماه
تحویل کارنامه مهرماه
تحویل کارنامه مهرماه
تحویل کارنامه مهرماه