سرای دانش

زبان آموزي و واحد كار دوستي

هجدهم ابان ماه 1398 در پيش دبستان پرسش

زبان آموزي و واحد كار دوستي

📍هدف از ساعت زبان آموزي : تقويت مهارت نوشتاري

📍هدف از ساعت واحد كار دوستي: آموزش دوستي و ويژگي هاي ان

دانش آموزان:

رها روحاني

ادريانا خدا دوست

درسا اصلي

آنيسا نخجواني

مهراسا رستمي

السا دربان

پانيا اسپيار

📌شرح فعاليت: در ساعت زبان آموزي با كشيدن خطوط صاف و مورب بر روي كاغذ نقطه چين بر روي مهارت نوشتاري دانش آموزان و همچنين تقويت و كمك به نحوه گرفتن مداد در دست موقع نوشتن.

در ساعت واحد كار دوستي ابتدا قوانين مرتبط به دوستي و اينكه چگونه بايد با شخصي وارد دوستي شويم و ويژگي هاي دوست خوب و بد را بيان كرديم. در نتيجه اين فعاليت ها ما به اهداف مورد نظرمان به صورت كامل رسيديم.

دبير:خانم زهره خوب بخت

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي