سرای دانش

مهارت خود آگاهی

خود آگاهی به عنوان اولین مهارت از مهارت های ده گانه زندگی

مهارت خودآگاهی

خودآگاهی اولین مهارتی هست که در بین مهارت‌های زندگی آموزش داده میشه، به این علت که شناخت خود یا آگاهی از توانمندی‌ها، نقاط قوت و ضعف و عواطف و احساساتمون، باعث میشه تا هم در مسائل مربوط به خودمون انتخاب‌های بهتری داشته باشیم و هم روابط بین فردی با کیفیت‌تری تجربه کنیم.