سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی

 🔔فارسی
امتحان ریاضی از فصل ۱ ریاضی گرفته شد✔
کتاب نگارش دانش آموزان تصحیح شد✔
 🔔ریاضی
تمرینات صفحه ۳۳رفع اشکال شد فعالیت صفحه ۳۴ حل شد✔
کادر کلاس صفحه ۳۵؟تا سوال ۲ حل شد✔
🔔هدیه آسمانی
درس ۵تا صفحه ۲۶ تدریس شد✔
🔔ورزش
پنالتی تک ضرب به دانش آموزان تدریس شد سپس به بازی فوتبال پرداختند⚽⚽⚽⚽🤾🏽‍♂
 🔴کابرگ شماره ۵ ریاضی توسط دبیر محترم تصحیح و اشکالات دانش آموزان در آن نوشته شد لطفا در خانه رفع اشکال شود و برگه امضا شود دانش آموزان فردا همراه داشته باشند.

 

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

 

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
 
 
گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران