سرای دانش

مسابقه سودوکو بین دانش آموزان

غزل سلامی کسب رتبه اول مسابقات سودوکو در هفته ریاضی

صحبت از ریاضی یعنی صحبت از رموز زندگی و گفتگو درباره اصول و قوانینی که زندگی متمدن امروزه و تکنولوژی پیچیده و صنایع غول پیکر و رایانه های قدرتمندی که می روند جای انسان را بگیرند ، حاصل آن قوانین و اصول هستند .

شاید نامگذاری یک دهه در هر سال به نام دهه ریاضی به علت این نقش و تاثیر مهم و غیر قابل کتمان علم ریاضی در عرصه های مختلف زندگی بشر امروز بوده است . 

ما نیازمند ‌احساس‌ ‌عظمت‌ و شان‌ و زیبایى‌ ریاضى‌ به‌‌عنو‌ان‌ یک‌ موفقیت‌ ‌اساسى‌ نو‌ع‌ بشر ‌هستیم‌ ـ نه‌ فقط‌ تو‌انایى‌ ریاضى‌ بر‌ا‌ى‌ کار‌ها‌ى‌ ‌عملى‌ ـ بلکه‌ تصور یک‌ کل‌ سازمان‌ یافته‌، تصور تلاش‌‌ها‌ى‌ بیکر‌ان‌
بى‌تزویر و ‌اصیلى‌ که‌ توسط‌ ذ‌هن‌ بشر، در طى‌ ‌هز‌ار‌ان‌ سال‌ ‌انجام‌ شده‌ ‌است‌ تا به‌ خلق‌ ‌این‌ ساختار پویا، منسجم‌ و ‌هما‌هنگ‌ منتهى‌ شود.

 

 
 
مسابقه سودوکو بین دانش آموزان
مسابقه سودوکو بین دانش آموزان
مسابقه سودوکو بین دانش آموزان
مسابقه سودوکو بین دانش آموزان