سرای دانش

تساوی کسرها پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

منظور از تساوی کسر ها چیست ؟ و چگونه می توان فهمید دو ‌کسر مساوی هستند ؟

هدف ها: درک مفهوم تساوی کسرها به کمک دست ورزی با طلق و کاغذ رنگی , توانایی نوشتن کسرهای مساوی با یک کسر, توانایی ساده کردن کسرها, توانایی جمع و تفریق کسرهایی با مخرج های نامساوی, توانایی مخرج مشترک گیری , توانایی مقایسه ی کسرها

یکی از مواردی که دانش آموزان در درس ریاضیات نیاز به تمرین و تکرار دارند مبحث تساوی کسرهاست. امروز زنگ اول در کلاس چهارم ,دبیر به کمک طلق و کاغذهای رنگی و آهنربا دست ورزی کسرهای مساوی را روی تخته ی کلاس انجام دادند. کسرهای مساوی روی طلق ها نشان داده شد,سپس دانش آموزان پای تخته آمده و مثالهایی را از جمع و تفریق کسرها و مقایسه ی کسرها به کمک پیدا کردن مخرج مشترک حل کردند.

در آخر دبیر,کلاس را به دو گروه تقسیم کرد و دو کسر مساوی را روی تخته کلاس نوشت و از هر دو گروه خواست تا آن را روی طلق ها نشان دهند و به اعضای گروه توضیح دهند.

نام دبیر :خانم مهشید ریاضی

نان پشتیبان : خانم شیوا آقادائی