سرای دانش

اموزش رفتار هاي درست در زمان زلزله

شرح فعاليت پيش دبستانی پرسش در يازدهم اذر ماه 98

دانش آموزان:

پانيا اسپيار

ادريانا خدادوست

درسا اصلي

آنيسا نخجواني

شرح فعاليت در ساعت قران و شعر:

اموزش ايه هاي موجود در كتاب اذرماهو مرور شعرهاي اموخته شده.

اموزش رفتارهاي درست و نادرست به هنگام زلزله و اينكه زلزله چگونه ايجاد ميشود؟!

تكميل كتاب كار اذرماه و اموزش كوچك و بزرگ بودن اجسام.

ساعت هنر:

كاربرگ وصل كردن نقاط موجود در برگه براي تكميل تصوير موجود و رنگ اميزي ان براي ايجاد تمركز.

ساعت مهارت هاي زندگي:

تمرين دوست يابي و انجام بازي مرتبط به اين امر

دبيران:خانم زهره خوب بخت،خانم نگار رفاعي،خانم شبنم قرباني

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي

شرح فعاليت پيش دبستانی پرسش در يازدهم اذر ماه 98

شرح فعاليت پيش دبستانی پرسش در يازدهم اذر ماه 98

شرح فعاليت پيش دبستانی پرسش در يازدهم اذر ماه 98

شرح فعاليت پيش دبستانی پرسش در يازدهم اذر ماه 98