سرای دانش

پرواز بادبادک های دانش آموزان سرای دانش الغدیر

دبیر هنر از دانش آموزان خواست هر کدام با سلیقه خود بادبادک درست کنند و در زنگ هنر دانش آموزان به حیاط رفتند و بادبادک های خود را پرواز دادند.

بادبادکبادبادکبادبادکبادبادکبادبادکبادبادک