سرای دانش

برنامه امتحانات دی ماه 98

برنامه امتحانات پایان نوبت اول دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت اعلام شد.

برنامه امتحانات دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت در دی ماه 98 اعلام شد.

در خصوص برگزاری این امتحانات نکاتی را حضور دانش آموزان متذکر می شویم.

* کلیه امتحانات رأس ساعت 8 صبح در مدرسه برگزار می شود.

* 30 دقیقه قبل از شروع امتحان در مدرسه حضور داشته باشید.

* به همراه داشتن کارت امتحانات الزامی می باشد.

* غیبت در امتحانات به منزله نمره صفر می باشد.

* سرویس ایاب و ذهاب در روزهای برگزاری امتحانات برقرار است.

برنامه امتحانات دی ماه 98

 

برنامه امتحانات دی ماه 98
 
برنامه امتحانات دی ماه 98