سرای دانش

مفاهيم علوم و دست ورزي در پیش دبستانی پرسش

شرح فعاليت شانزدهم آذر ماه سال ٩٨ پيش دبستان پرسش

دانش آموزان:

دايانا اخباري

آنيسا نخجواني

پانيا اسپيار

السا دربان

ادريانا خدادوست

شرح فعاليت:

در ساعت مفاهيم علوم ابتدا براي دانش آموزمان دايانا اخباري كه جلسات اوليه را نبود ،مباحث را تكرار كرديم و براي اموزشي كه براي امروز در نظر داشتيم از نمايش توسط بچه ها استفاده كرديم.

به اين صورت كه نحوه تابش خورشيد به زمين و چگونگي شب و روز شدن را توسط چرخش زمين به نام دانش آموز ،تدريس شد.

در اين جلسه مفاهيم جنگل،جزيره،كوير،اقيانوس و...اموزش داده شد.

در ساعت زبان آموزي هم نشانه "ز" آموزش داده شد.

در ساعت دست ورزي اوريگامي با كاغذ و ساخت جوجه اموزش داده شد.

دبير:خانم زهره خوب بخت

پشتيبان:خانم زهرا كاظمي

مفاهيم علوم و دست ورزي در پیش دبستانی پرسش

مفاهيم علوم و دست ورزي در پیش دبستانی پرسش

مفاهيم علوم و دست ورزي در پیش دبستانی پرسش