سرای دانش

یادگیری مفهوم نسبت

آموزش نسبت با استفاده از دست ورزی در پایه پنجم دبستان دخترانه پرسش

همواره گروه بندی و استفاده از ابزار متفاوت و دست ورزی برای ایجاد انگیزه در کلاس ریاضی اثر بسیار مثبتی در یادگیری دارد.

به این منظور , دبیر کلاس را به دو گروه تقسیم کرد و به کمک سنگ های رنگی مسابقه ای ترتیب داد. روی تخته ی کلاس نسبت هایی نوشت و از دانش اموزان هر گروه خواست تا طبق سنگ های رنگی داده شده نسبت های خواسته شده را به درستی به دست آورند ، با این روش دانش آموزان مفهوم نسبت را بهتر متوجه شدند .

در نهایت گروهی که زودتر پاسخگو بود برنده اعلام شد و دبیر آن ها را تشویق کرد .

نام دبیر :  خانم مهشید ریاضی

نام پشتیبان : خانم شیوا آقادائی

یادگیری مفهوم نسبت

یادگیری مفهوم نسبت