سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول دبستان، نام پشتیبان: خانم مینا روستا

با سلام و احترام فعالیت دانش آموزان عزیز

برگزاری آزمون صبحانه

 

هنر
نقاشی با موضوع شب یلدا

 

ورزش
آمادگی جسمانی با عزیزان کار شد و سپس بازی فوتبال انجام دادند

 

🔔✅فارسی
تدریس  ٤شكل نشانه (اِ  ـِ  ه)
اِ اول
ـِ وسط
ٓ    آخر چسبان
ه آخر تنها
با داستان و كدگذاري (اسكيت)
تشخيص صداها در كلمات
بارش فكري عزيزان در رابطه با نشانه (اِ ـِ ه)

 

✅سرمشق نويسي از كتاب نگارش
كلمه خواني از كتاب نگارش
كامل كردن كلمات ناقص با توجه به تصوير
نوشتن صداي اول كلمات

 


روان خواني كلمات از تك تك عزيزان انجام شد


✅بخش و صداكشي كلمات
ديكته روي هوا


✅🔔رياضي
مرور كمتر و بيشتر در پاي تخته و بازي با دهان كوسه(ماهي)

 


✅ریاضی
آموزش عدد ۹(حواسش به همه شماره ها هست و سرش به سمت شماره هاي ديگه هست)

- عددنویسی از کتاب ریاضی
- تشخیص دسته‌ی کمتر


✅🔔كار رياضي
انجام صفحات
٥٤،٥٥،٥٦،٥٧،٥٨
با اهداف درك مفهوم اعداد ٣و٤ و آشنايي با نماد آن ها
اندازه گيري واحد طول اشيا با ابزار مختلف و شناخت اعداد برای شمارش✅تکلیف
انجام صفحه ۴۶ از دفتر مشق خلاق

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
با تشکر از خانواده محترم ساجدی تهیه جوایز نشانه (ا‌ِ ـِ ٓ ه)

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران