سرای دانش

معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98

معرفی دانش آموزان برتر انضباطی و آموزشی دبستان واحد سعادت آباد در مهر، آبان و آذر 98

به منظور تشویق و قدردانی از دانش آموزانی که در سه ماه ی نخست سال تحصیلی 99-98 بهترین عملکرد را نسبت به سایر دوستان خود در حیطه انضباطی و آموزشی در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد داشته اند، این واحد آموزشی بنری را تهیه نموده و آن را در حیاط مدرسه نصب کرده است. 

ما باور داریم و معتقدیم آینده از مدرسه آغاز مي شود، آینده در مدرسه بنيانگذاري و پي‌ریزي مي شود. ما از تمام دانش آموزان و فرزندان عزیزمان در دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد مي خواهيم که قدردان فرصت‌ها بوده و در کمال ادب و احترام، خوشه چين دانش و علم معلمان خوب خود باشند تا در تمامی مراحل زندگی خود موفق و موید باشند.

معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98
 
معرفی نفرات برتر انضباطی و آموزشی سه ماهه اول سال تحصیلی 99-98