سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: خانم روستا

برگزاري آزمون صبحانه
✅🔔هنر
ساخت بخشي از كاردستي انسان

✅🔔ورزش
✅🔔فارسي
تدريس نشانه (پـ پ) با داستان و كدگذاري
بارش فكري عزيزان در رابطه با كلماتي كه نشانه (پـ پ) دارند
كلمه خواني از تك تك عزيزان انجام شد
✅كلمه خواني از كتاب نگارش
👈🏻كلمه نويسي از كتاب نگارش
👈🏻كامل كردن جمله ها در رابطه با تصوير
👈🏻صداكشي و بخش كردن كلمات
✅🔔رياضي

تمرین جمع به کمک شکل
جدول سودوکو ۶*۶
تمرين تفريق به كمك شكل
مرور مفهوم تقريب
✅🔔علوم
انجام آزمايش برخورد سنگ ها با يگديكر كه در نتيجه آن تبديل به خرده سنگ مي شوند و اين خرده سنگ ها ٢٠٠سال طول مي كشد تا تبديل به خاك شود
✅به مناسبت یادگیری نشانه(پ) پسرهای عزیزمان برای پدر خود نامه نوشتند
✅🔔کار ریاضی
انجام صفحات ۷۳،۷۵،۷۶،۷۷
✅تکلیف
انجام صفحه های ۶۸،۶۹ از دفتر مشق خلاق
+کاربرگ ریاضی به عنوان نمونه سوال به عزیزان تحویل داده شد
امروز دفتر مشق خلاق خود را انجام دهند و کاربرگ ها را تا روز چهارشنبه در منزل انجام دهند.

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

 

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران