سرای دانش

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

پایه ششم نظام الملک، نام پشتیبیان: سرکار خانم نوری

🌹عرض سلام و روز به خیر🌹
شرح فعالیت های روز شنبه مورخ ۹۸/١۰/۲۱ را به اطلاع شما والدین گرامی میرسانم👇
🔔ورزش
امتحان علوم در زنگ اول برگزار شد.

🔔اجتماعی
تمامی کاربرگ ها تا شماره ۱۶ حل و مورد بررسی قرار گرفت.

🔔علوم
دانش آموزان در حیاط به بازی جذاب فوتبال پرداختند‌

🔔هدیه های آسمانی
بدانیم صفحه ۵۶ توضیح داده شد.

🔔قرآن
درس هفتم مبحث "شق القمر" تدریس شد. قرائت آیات صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ صورت گرفت.

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران

 

 

 

گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران
 
 
گزارش کلاسی پایه ششم دبستان مرزداران