سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک ؛ نام پشتیبان: سرکار خانم سلیمانی

با سلام گزارش امروز  شنبه ۹۸/۱۰/۲۱ :👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻🌸🌸🌸🙏

🔔فارسی
1⃣⬅امتحان علوم از دانش آموزان گرفته شد✔
2⃣⬅موضوعی پای تخته نوشته شد و دانش آموزان خواسته شد درباره آن در یک بند انشا بنویسند

🔔ریاضی
جدول ضرب از دانش آموزان پرسیده شد و دانش آموزان جدول ضرب را در دفتر خود تمرین کردند✔

🔔هدیه های آسمانی
1⃣⬅درس ۱۰ صفحه ۵۳،۵۴،۵۵ تدریس شد✔
2⃣⬅سوالات درس ۱۰هدیه تحویل دانش آموزان داده شد✔
3⃣⬅بازیابی درس ریاضی خاصیت ضرب ها انجام شد✔

🔔ورزش
آموزش طناب زدن تک پا و دو پا داده شد سپس دانش آموزان به بازی فوتبال پرداختند✔

🔔کاردرکلاس
صفحه ۶۹کتاب کار ریاضی حل شد✔

 

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
 
 
 
گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران