سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول، نام پشتیبان: مینا روستا

با سلام و احترام فعالیت دانش آموزان عزیز
✅برگزاری ارزشیابی توصیفی نگارش و املا
✅🔔فارسی
تدریس نشانه (فـ ف) با كدگذاري و قصه گويي
بارش فكري عزيزان در رابطه با كلمه هايي كه نشانه (ف) دارند
تشخيص نشانه (ف) در كلمه ها

کلمه خوانی از تک تک عزیزان انجام شد
 ✅كلمه خواني از كتاب نگارش
كلمه نويسي از كتاب نگارش
كلمه سازي
كامل كردن جمله ها با توجه به تصوير
بازش فكري در رابطه با كلمه هايي كه نشانه (فـ ف) دارند

✅ساخت فرفره در كلاس و بازي با نشاط در حياط مدرسه

✅🔔كارفارسي
مرور نشانه (ك) و (و)

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
 
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران