سرای دانش

جشن نشانه اُ

تدریس نشانه اُ مثل اُردک

در کلاس اول برای تدریس نشانه ها و الفبا جشن نشانه اُ در تاریخ 23 دی ماه  برگزار شد و دانش آموزان اشیا و خوراکی هایی که با اُ شروع می شود  مثل اردک ، اولویه و غیره را برای تفهیم آموزش بهتر در کلاس ارائه دادند.

هدف از این کار این بود که دانش آموزان بهتر و بیشتر  نشانه اُ را بیاموزند. 

جشن نشانه اُ

جشن نشانه اُ
media-object

omuajnoo vvafihpi

20