سرای دانش

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران

پایه سوم قاصدک، نام پشتیبان: خانم غزاله سلیمانی

با سلام گزارش شنبه ۹۸/۱۱/۵ :👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻👩🏼‍💻🌸🌸🌸
🔔فارسی
1⃣⬅انجام بده صفحه ۷۳کتاب ریاضی حل شد✔
2⃣⬅کاردر کلاس صفحه۷۳ تا سوال ۲حل شد✔
3⃣⬅مسائل ضرب و تقسیم پای تخته حل شد✔
🔔ریاضی
1⃣⬅دانش آموزان در دفتر انشای خود انشایی در باره نامه ای به معلم خود نوشتند✔
2⃣⬅سوالات ریاضی پای تخته نوشته شد و دانش آموزان عزیز در دفتر خود یادداشت کردند✔
 🔔هدیه های آسمانی
کابرگ ضرب در کلاس حل شد✔
🔴🔴🔴سوالات درس ۱۲هدیه به دانش آموزان تحویل داده شد✔
⚠⚠⚠⚠🔴🔴لطفا همه دانش آموزان عزیز فردا کلر بوک های خود را به مدرسه بیاورند✔
 🔴🔴🔴لطفا برگه های آزمون صبحانه های امروز امضا شود و دانش آموزان فردا همراه داشته باشند✔
با تشکر از شما عزیزان🌸
🔔ورزش
1⃣⬅تمرین طناب زدن انجام شد✔
2⃣⬅آموزش دریبل پشت پا به دانش آموزان داده شد سپس به بازی فوتبال پرداختند✔
🔔کاردر کلاس
کتاب کار ریاضی صفحه ۷۳ سوال ۲۲۴،۲۲۵ و صفحه ۷۶حل شد✔

 

گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
 
 
گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
 
 
گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران
 
 
 
 
گزارش کلاسی پایه سوم دبستان مرزداران