سرای دانش

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

پایه اول دبستان، نام پشتیبان: خانم مینا روستا

با سلام و احترام فعاليت دانش آموزان عزيز
 ✅🔔هنر
تكميل كاردستي

✅🔔ورزش
انجام حركت غلت زدن رو به جلو(ژیمناستیک)

✅🔔 فارسی

تدریس نشانه «ل»با کدگذاری و قصه گویی و شعر خوانی
👈🏻بارش فکری دانش آموزان در رابطه با کلماتی که صدای ( ل) در آن ها شنيده مي شود.
 روان خواني كلمه ها از تك تك عزيزان انجام شد

✅کلمه خوانی از کتاب نگارش
کلمه نویسی از کتاب نگارش
تشخیص صداهای هم پایان از کتاب نگارش
صدا کشی و بخش کردن کلمات از کتاب نگارش

✅🔔رياضي
حل تمرين تفريق
جمع
جمع سه تايي
از كتاب رياضي
✅حل تمرين جمع با چوب خط
✅نوشتن عبارت جمع با توجه به شكل

✅تمرين پاي تخته اي جمع و تفريق و نوشتن عبارت جمع و تفريق با توجه به شكل

✅تمرين مسئله سازي براي عبارت هاي جمع و تفريق
✅بازي چيدن ليوان ها و پرتاب توپ به سمت ليوان ها
با هدف تقويت دقت و تمركز

✅🔔كار رياضي
انجام صفحه هاي ٩٢،٩٣،٩٤،٩٥،٩
با اهداف
مرور مفهوم جمع با انتقال انگشتان يك دست به دست ديگر
مرور نماد جمع
مرور نماد عدد ١٠ و مفهوم آن

✅تكليف
انجام صفحه ي ٨٣ از دفتر مشق خلاق

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران

 

 

گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران
 
گزارش کلاسی پایه اول دبستان مرزداران