سرای دانش

فعالیت های ششم بهمن ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

شرح مجموعه فعالیت های ششم بهمن ماه پایه چهارم دبستان دخترانه پرسش

 با سلام خدمت اولیا گرامی ، فعالیت های امروز ۹۸/۱۱/۶ به شرح زیر می باشد :

🕢 در ابتدا آزمون صبحانه برگزار شد و برگه ها تحویل دانش آموزان شد .

📖زنگ اول فارسی :دبیر درس روز قبل را دوره کرد و تمرین های درس حل شد و مجدد درس را پرسید .

🧮 زنگ دوم ریاضی : دبیر ادامه مبحث زاویه را تدریس کرد .

📒زنگ سوم مطالعات : دبیر درس های ۱ تا ۴ را برای آزمون دوره کرد و سپس از دانش آموزان روان خوانی قرآن گرفت .

📰زنگ چهارم زبان

⛹🏻‍♀زنگ پنجم و ششم ورزش  : ابتدا دبیر مهارت های آمادگی جسمانی را به دانش آموزان توضیح داد و سپس به بازی پرداختند .

🔏تکالیف دانش آموزان :

📌صفحه های ۷۸ و ۷۹ در کتاب ریاضی حل شود .

📌۵ کلمه مانند ساختار کلمه وصف ناپذیر همراه با معنی بنویسید .

نام دبیر ها : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

نام پشتیبان: خانم شیوا آقادائی