سرای دانش

زبان آموزي و بازي گروهي در پیش دبستانی پرسش

گزارش روزانه پيش دبستان پرسش در هشتم بهمن ٩٨

زبان آموزي و بازي گروهي

هدف : همراهي و دوره دروس براي دانش آموز دايانا اخباري

دانش آموزان:

دايانا اخباري

رها روحاني

مهراسا رستمي

انيسا نخجواني

السا دربان

درسا اصلي

پانيا اسپيار

🟢در ساعت زبان آموزي نشانه "ه"آموزش داده شد.

سپس از دانش آموزان خواسته شد نشانه ها را بر روي تخته نشان دهند و شعرش را تكرار كنند.

🟢سپس در ساعت بازي گروهي بازي اسامي انجام شد.

🟢در ساعت كلاژ و كاردستي پرچم ايران آموزش داده شد.

🟢در ساعت ورزش پرتاب دارت انجام شد به منظور افزايش تمركز.

🟢در ساعت پژوهش كلاژ خلاق به وسيله كاغذهاي دور ريختني انجام شد.

پشتيبان :خانم زهرا كاظمي

دبير:خانم زهره خوب بخت

زبان آموزي و بازي گروهي در پیش دبستانی پرسش

زبان آموزي و بازي گروهي در پیش دبستانی پرسش

زبان آموزي و بازي گروهي در پیش دبستانی پرسش
 
زبان آموزي و بازي گروهي در پیش دبستانی پرسش
 
زبان آموزي و بازي گروهي در پیش دبستانی پرسش