سرای دانش

فعالیت های سیزدهم بهمن در پایه ششم دبستان پرسش

شرح مجموعه فعالیت های امروز سیزدهم بهمن ماه دختران گلم در پایه ششم دبستان دخترانه پرسش

ساعت ۷:۳۰ تا ۷:۴۵ برگزاری آزمون صبحانه

نفر برتر آزمون صبحانه🎊🎉:

مهرآوه حسین مردی ـ مژگان عبدالمطلبی

زنگ اول مطالعات اجتماعی👨👩👧👦 : ادامه تدریس مبحث اوقات فراغت  .

زنگ دوم فارسی📖: روخوانی نگارش و  ندای و مندی ابیات نوشته شده توسط دانش آموزان  )مدرسه در دست دانش آموز. (

زنگ سوم ریاضی🧮 :حل و رفع اشکال تمرین های کتاب درسی  تدریس مبحث مختصات )مدرسه در دست دانش آموزان ( .

زنگ چهارم زبان🔡

زنگ پنجم و ششم⛹‍:  تمرین و بازی والیبال در باشگاه .

📚 تکالیف فردا دانش آموزان عزیزم:

📌مطالعه علوم درس ورزش و نیرو دو

📌حل ۲۰تست از مبحث تقارن

📌نوشتن ۵ بیت و مشخص کردن نهاد و گزاره ابیات

دبیران : خانم ها درخشان ، ریاضی ، باباشاهی ، رضایی

پشتیبان : خانم مهسا نقوی